Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

 

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE
W MALBORKU


 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, zwane dalej Centrum jest jednostką organizacyjną Powiatu Malborskiego, wykonującą zadania własne i zlecone powiatu w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zadań z administracji rządowej oraz zadań powierzonych i przyjętych do realizacji w drodze porozumień, wynikających z uchwał Rady i Zarządu Powiatu.

§ 2.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

3) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

4) ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

5) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych

6) ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

7) statutu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku przyjętego uchwałą Nr XXIX/275/2018 z dnia 28 marca 2018 roku Rady Powiatu Malborskiego;

8) niniejszego regulaminu organizacyjnego

§ 3.

Regulamin organizacyjny zwany dalej „Regulaminem" określa szczegółowo organizację i zasady funkcjonowania Centrum.

§ 4.

1. Przez sformułowanie użyte w regulaminie, a określone poniżej, należy rozumieć:

1) Starosta – należy przez to rozumieć Starostę Malborskiego;

2) Rada - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Malborskiego;

3) Zarząd - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Malborskiego

4) Powiat - należy przez to rozumieć Powiat Malborski

5) Centrum – należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku;

6) Kierownik – należy przez to rozumieć Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

§ 5.

1. Centrum działa w formie jednostki budżetowej, nieposiadającej osobowości prawnej.

2. Siedzibą Centrum jest miasto Malbork.

3. Zakres terytorialny Centrum obejmuje powiat malborski.

4. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Zarząd Powiatu Malborskiego.

5. Pracą Centrum kieruje kierownik, zatrudniany przez Zarząd Powiatu.

6. W czasie nieobecności kierownika, jego obowiązki i kompetencje przejmuje wskazany pracownik w ramach udzielonego pełnomocnictwa.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA CENTRUM

§ 6.

1. Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy, w szczególności:

1) opracowywanie, realizowanie i koordynowanie powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,

2) opracowywanie i realizacja powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,

3) organizowanie i zapewnienia usług o określonym standardzie w domach pomocy społecznej o zasięgu ponad gminnym,

4) udzielenie pomocy osobom znajdującym się w stanie kryzysu w rozumieniu art. 47 ustawy o pomocy społecznej, w tym prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla osób wymagających wsparcia w rozwiązywaniu problemów życiowych,

5) organizowanie pomocy w integracji ze środowiskiem osobom mającym trudności w przystosowaniu do życia w środowisku,

6) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,

7) organizowanie doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek pomocy społecznej z terenu powiatu,

8) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym placówki, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej,

9) organizowanie wsparcia i przyznanie pomocy dla uchodźców,

10) przygotowanie oceny zasobów pomocy społecznej,

 

2. Centrum realizuje zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych,

2) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności,

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej,

4) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

5) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

3. Centrum zostało wyznaczone na organizatora rodzinnej pieczy zastępczej i realizuje zadania z zakresu pieczy zastępczej w szczególności:

1) opracowywanie i realizacja trzyletnich programów dotyczących rozwoju pieczy zastępczej,

2) organizowanie i zapewnienie pieczy zastępczej w formie rodzinnej oraz instytucjonalnej, w tym
w postaci świadczeń finansowych,

3) organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze przez wspieranie procesu usamodzielniania,

4) organizowanie szkoleń dla prowadzących rodzinną formę pieczy zastępczej oraz pozyskiwanie kandydatów do pełnienia tej funkcji,

5) organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności przez tworzenie grup wsparcia i specjalistyczne poradnictwo,

6) przyznanie świadczeń na usamodzielnienie, kontynuacje nauki oraz udzielenie informacji o uprawnieniach i obowiązkach osoby usamodzielnianej,

7) finansowanie kosztów świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu innego powiatu umieszczonych w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej,

8) sprawowanie kontroli nad rodzinami zastępczymi, prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi,

9) przygotowanie staroście i radzie powiatu corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. 

 

4. W celu realizacji zadań Centrum współpracuje na zasadzie partnerstwa z:

1) organami administracji rządowej i samorządowej,

2) organizacjami społecznymi i pozarządowymi, kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CENTRUM

§ 7.

1. Stanowisko pracy jest najmniejszą komórką organizacyjną, którą tworzy się w przypadku konieczności organizacyjnego wyodrębnienia określonej problematyki a brak jest uzasadnienia do powołania większej komórki organizacyjnej – działu, zespołu. Stanowisko pracy może być utworzone w ramach działu lub referatu jako komórka samodzielna.

2. Pracownicy podlegają kierownikowi.

3. Szczegółowy zakres działania stanowiska pracy określa Rozdział IV niniejszego Regulaminu.

4. Strukturę organizacyjną Centrum przedstawia schemat będący załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Liczbę etatów ustala Kierownik w dostosowaniu do planu finansowego jednostki.

6. W skład Centrum wchodzą następujące stanowiska pracy, działy i zespoły:

a) Dział Pieczy Zastępczej

  • Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej

  • Zespół ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń

b) Dział Pomocy Społecznej

c) Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

d) Dział Finansowy

e) Dział Administracyjny

f) Punkt Interwencji Kryzysowej

§ 8.

Kierownik kieruje pracą Centrum i odpowiada za realizację zadań, a w szczególności:

1) Organizuje pracę Centrum, reprezentuje Centrum na zewnątrz,

2) Realizuje zadania określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych a także zadań określonych w innych ustawach

3) Planuje i dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Centrum,

4) Wydaje zarządzenia, polecenia służbowe, decyzje administracyjne

5) Kształtuje politykę kadrową Centrum,

6) Dokonuje podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

7) Powierza w uzasadnionych przypadkach podległym pracownikom wykonywania czynności i zadań dodatkowych, nie objętych zakresem czynności.

8) Sprawuje funkcje kontrolne wobec pracowników Centrum.

9) Wydaje w imieniu Starosty decyzje administracyjne z zakresu działania Centrum,

10) Opracowuje projekty uchwał Rady i Zarządu oraz projekty Zarządzeń Starosty zwanych dalej "projektami aktów prawnych"

11) Z upoważnienia właściwych organów zawiera umowy cywilno – prawne z zakresu działania Centrum,

12) Składa właściwym organom powiatu sprawozdanie z działalności Centrum, przedstawia wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej,

13) Promuje działalność Centrum

14) Współpracuje z organami samorządów lokalnych, ośrodkami pomocy społecznej, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i organizacjami pozarządowymi, sądem.

15) Podpisuje korespondencję

16) Rozdziela korespondencję przychodzącą na poszczególne stanowiska pracy.

§ 9.

1. Główny księgowy bezpośrednio nadzoruje działalność działów w zakresie finansowym.

2. Obowiązki i uprawnienia głównego księgowego określają przepisy ustawy o finansach publicznych.

3. W zakresie realizacji zadań merytorycznych Główny księgowy podlega bezpośrednio Kierownikowi Centrum.

 

ROZDZIAŁ IV

ZADANIA DZIAŁÓW

§ 10.

Dział Pieczy Zastępczej

I. Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej:

1. Specjalista pracy z rodziną

2. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

3. Psycholog

1. Do zadań specjalisty pracy z rodziną w szczególności należy:

1) prowadzenie naboru kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

2) kwalifikowanie osób kandydujących do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych zawierających potwierdzenie ukończenia szkolenia, opinię o spełnianiu warunków i ocenę predyspozycji do sprawowania pieczy zastępczej;

3) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

4) organizowanie szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, wydawanie świadectw ukończenia tych szkoleń oraz opinii dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora i wychowawcy w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;

5) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka szkoleń mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji, biorąc pod uwagę ich potrzeby;

6) zapewnianie pomocy i wsparcia osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w ramach grup wsparcia oraz rodzin pomocowych;

7) organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontariuszy;

8) współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej, sądami i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi, a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz z organizacjami społecznymi;

9) prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;

10) zapewnianie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego;

11) dokonywanie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej;

12) prowadzenie działalności diagnostyczno-konsultacyjnej, której celem jest pozyskiwanie, szkolenie
i kwalifikowanie osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzenia rodzinnego domu dziecka, a także szkolenie i wspieranie psychologiczno-pedagogiczne osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą oraz rodziców dzieci objętych tą pieczą;

13) kwalifikowanie do przeprowadzenia badań pedagogicznych i psychologicznych oraz analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej dotyczących kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka;

14) zapewnianie rodzinom zastępczym zawodowym i niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie ich kompetencji oraz przeciwdziałanie zjawisku wypalenia zawodowego;

15) przygotowywanie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej

16) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną, w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających;

17) organizowanie opieki nad dzieckiem, w przypadku gdy rodzina zastępcza albo prowadzący rodzinny dom dziecka okresowo nie może sprawować opieki, w szczególności z powodów zdrowotnych lub losowych albo zaplanowanego wypoczynku;

18) prowadzenie spraw w systemie informatycznym POMOST;

19) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz prowadzących rodzinny dom dziecka;

20) sporządzanie informacji z realizacji programu rozwoju pieczy zastępczej;

21) przygotowanie sprawozdawczości merytorycznej w tym prowadzenie sprawozdawczości w systemie informatycznym.

 

2. Do zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w szczególności należy:

1) udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

2) przygotowanie we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku;

3) pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

4) zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

5) udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

6) zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających

7) przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej

8) wydawanie opinii, co do umieszczenia więcej niż 3 dzieci w rodzinie zastępczej

9) współpraca w zakresie prawidłowości wykorzystania przyznanych świadczeń oraz informowania o zmianach w sytuacji dziecka i rodziny

 

3. Do zadań psychologa w szczególności należy:

1) Przygotowywanie opinii o spełnianiu warunków i posiadaniu predyspozycji przez kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej.

2) Przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka mających na celu podnoszenie ich kwalifikacji.

3) Zapewnienie pomocy i wsparcia psychologicznego osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą w szczególności grup wsparcia.

4) Zapewnienie rodzinom zastępczym zawodowym, niezawodowym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka poradnictwa psychologicznego, które ma na celu zachowanie i wzmocnienie kompetencji oraz przeciwdziałaniu zjawiska wypalenia zawodowego.

5) Zapewnienie wsparcia psychologicznego dzieciom przebywającym w rodzinnej pieczy zastępczej

6) Prowadzenie konsultacji psychologicznych dla dzieci, rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka.

7) Badania psychologiczne dla kandydatów na rodziny zastępcze.

8) Kwalifikowanie kandydatów na rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

9) Praca w środowisku rodzin zastępczych i rodzinnego domu dziecka.

10) Wspieranie pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych.

11) Sporządzanie diagnoz psychologicznych dzieci i funkcjonujących rodzin zastepczych

12) Udział w zespołach dotyczących okresowej sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dziecka.

13) Współudział w tworzeniu i realizacji programów rozwoju pieczy zastępczej.

14) Sporządzanie sprawozdań z realizowanych zadań.

15) Prowadzenie rejestru wydanych opinii i diagnoz psychologicznych.

16) Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

17) Inicjowanie i prowadzenie różnych form wsparcia dla usamodzielniających się wychowanków, rodzin zastępczych i ich dzieci biologicznych oraz dzieci przebywających w pieczy zastępczej.

18) Wsparcie i współpraca z zespołem pieczy zastępczej.

 

II. Zespół ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń:

1. Pracownik socjalny

2. Referent

1. Do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów umów, decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych i określenie prowadzenie postępowań z zakresu świadczeń pieniężnych realizowanych przez PCPR w Malborku dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu;

2) prowadzenie postępowań z zakresu ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;

3) prowadzenie wywiadów środowiskowych w rodzinach zastępczych, osób kontynuujących naukę, usamodzielnianych i odpłatności rodziców naturalnych umieszczanych dzieci w rodzinach zastępczych, w sytuacjach interwencyjnych i na każdą zgłoszoną prośbę wynikających z instytucji z którymi współpracuje PCPR

4) przygotowanie projektów umów, decyzji administracyjnych dla rodzin zastępczych i określenie wielkości pomocy pieniężnej na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w nich umieszczonych

5) przyjmowanie i weryfikowanie indywidualnych wniosków w/w osób

6) planowanie środków na realizację zadań

7) prowadzenie obsługi systemu POMOST

8) prowadzenie sprawozdawczości – rodziny zastępcze

9) sporządzanie umów z rodzinami zastępczymi

10) sporządzanie umów o pełnienie funkcji rodzin zastępczych

 

2. Do zadań referenta należy w szczególności:

1) realizacja zadań aktywnej integracji i pracy socjalnej w ramach projektów PCPR realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2) przygotowywanie wniosków i realizacja projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

3) prowadzenie spraw w zakresie ubiegania się o środki finansowe rządowe – dotacje ( programy, projekty, zawieranie umów, rozliczanie)

4) prowadzenie spraw dotyczących egzekucji w administracji w zakresie rodziców biologicznych zobowiązanych do odpłatności; wypełnianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego osób spełniających warunki do egzekwowania należności

5) prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie oraz prowadzenie usamodzielnień osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

6) prowadzenie dokumentacji, przygotowywanie oraz prowadzenie usamodzielnień osób opuszczających rodziny zastępcze i placówki opiekuńczo-wychowawcze

7) sporządzanie list wypłat dla osób usamodzielnianych w zakresie pomocy finansowej na kontynuowanie nauki oraz przyznawanie innych świadczeń pieniężnych;

8) planowanie środków finansowych na realizację zadań z zakresu świadczeń dla osób usamodzielnianych

9) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego na rzecz osób usamodzielnianych, rodziców biologicznych

11) wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych

10) planowanie środków na realizację zadań związanych z pieczą zastępczą

11) prowadzenie obsługi POMOST

12) prowadzenie Rejestru Dłużników – wprowadzanie danych do Biura Informacji Gospodarczej

13) przyjmowanie wniosków i sporządzanie decyzji administracyjnych w sprawie świadczeń pieniężnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

14) sporządzanie list wypłat świadczeń pieniężnych dla osób uprawnionych

15) przygotowanie projektów porozumień między Powiatami w sprawie ponoszenia kosztów utrzymania dzieci z poza Powiatu Malborskiego umieszczonych w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej na terenie Powiatu Malborskiego i prowadzenie dokumentacji finansowej w tym zakresie

16) przygotowywanie sprawozdawczości finansowej i ilościowej

17) prowadzenie postępowań w sprawie ponoszenia wydatków przez gminy za pobyt dzieci w pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej

18) przygotowywanie skierowań dzieci do placówek opiekuńczo- wychowawczych

19) nadzorowanie usług opiekuńczo wychowawczych w placówkach opiekuńczo wychowawczych prowadzonych przez Powiat lub na jego zlecenie

20) sporządzanie okresowych sprawozdań z realizacji zadań

21) prowadzenie dokumentacji nowo wprowadzanych programów rządowych

 

Dział Pomocy Społecznej

1. Do zadań pracownika socjalnego w szczególności należy:

1) współpraca w opracowaniu i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka oraz opracowanie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób

3) weryfikacja dokumentów ubiegających się o umieszczenie do domu pomocy społecznej i dziennego domu pobytu

4) ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej i dziennym domu pobytu osób skierowanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004r.

5) prowadzenie listy osób oczekujących na umieszczenie w domu pomocy społecznej

6) opiniowanie wniosków o prowadzenie domów pomocy społecznej oraz merytoryczne opiniowanie funkcjonujących domów pomocy społecznej

7) przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie umieszczenia osób ubiegających się o przyjęcie do domów pomocy społecznej i decyzji o opłacie za pobyt w domu

8) prowadzenie postępowań w sprawie realizacji zadania zleconego na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przygotowanie decyzji, prowadzenia dokumentacji dzieci w zakresie wydanych decyzji związanych z dodatkiem wychowawczym oraz prowadzenia postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń, sporządzanie list wypłat, zaangażowania na środki, przekazywanie w systemie informatycznym comiesięcznych informacji, sprawozdań, analiz i zapotrzebowania na realizację zadania

9) nadzorowanie usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat lub na zlecenie

10) prowadzenie postępowań z zakresu pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające cało dobową opiekę i młodzieżowe ośrodku wychowawcze,

11) bezpośrednia praca socjalna na rzecz osób niezaradnych życiowo

12) udzielanie porad dotyczących sposobów rozwiązywania problem ów społecznych

13) planowanie środków na realizację zadań

14) współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi

15) pomoc uchodźcom i cudzoziemcom

16) współprowadzenie interwencji kryzysowej

17) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach, informowanie o przysługujących prawach i uprawnieniach poprzez publikacje prasowe, udział w spotkaniach

18) organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych

19) organizowanie powiatowych ośrodków wsparcia społecznego, środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

20) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowywaniu oraz wdrażaniu lokalnych programów pomocy

21) prowadzenie obsługi systemu POMOST

22) prowadzenie sprawozdawczości

23) prowadzenie spraw z zakresu ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, sprawozdawczość

 

Dział Rehabilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych

Do podstawowego zakresu działania pracowników tego Działu należy w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej:

a) przyznawania dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów,

b) przyznawania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,

d) dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych;

2)czuwanie nad realizacją zadania rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych przez warsztaty terapii zajęciowej, obsługa działalności WTZ będąca w kompetencji Centrum;

3) informowanie o przysługujących uprawnieniach, ulgach dla osób niepełnosprawnych,

4) udostępnianie wniosków i informowanie o programach ogłaszanych przez PFRON,

5) realizacja programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w powiecie malborskim oraz innych programów tworzonych na rzecz osób niepełnosprawnych, koordynowanie realizacji tego programu przez samorządy i organizacje pozarządowe;

6) sprawozdawczość okresowa oraz sporządzanie zapotrzebowania na środki finansowe na zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych;

7) opracowywanie projektu rocznego planu gospodarowania środkami PFRON,

8) współpraca z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi osoby niepełnosprawne i działające na ich rzecz;

9) współpraca z Oddziałem Pomorskim PFRON, Pełnomocnikiem Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, urzędami gmin, ośrodkami pomocy społecznej, domami pomocy społecznej, organizacjami samorządowymi itp. w celu jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych;

10) kontrola Warsztatów Terapii Zajęciowej,

11) obsługa administracyjna Powiatowej Społecznej Rady Osób Niepełnosprawnych

12) przygotowywanie dokumentacji dotyczące obsługi projektów i programów na rzecz osób niepełnosprawnych

13) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Centrum

Dział Finansowy

1. Do zadań głównego księgowego należy:

1) opracowywanie rocznych planów finansowych Centrum,

2) opracowywanie zmian do budżetu,

3) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

4) wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej Centrum,

5) kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydatkowaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym Centrum,

6) dokonywanie wstępnej kontroli, prawidłowości i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gotówkowych,

7) systematyczne informowanie kierownika Centrum o sytuacji finansowej jednostki oraz o przypadkach ujawnienia w trakcie kontroli nieprawidłowości w dokumentacji lub w jej obiegu.

8) bieżąca kontrola aktualności uregulowań wewnętrznych dotyczących spraw finansowych i prowadzenia rachunkowości w Centrum oraz aktualizowanie ich i przygotowywanie projektów stosownych zarządzeń.

9) planowanie środków finansowych na realizację zadań Centrum, w tym przygotowywanie projektu planu finansowego na dany rok budżetowy,

10) opracowywanie okresowych analiz, informacji oraz sprawozdań dotyczących stanu budżetu Centrum

11) wypłata świadczeń realizowanych przez Centrum,

12) naliczanie i wypłata wynagrodzeń pracownikom Centrum oraz prowadzenie dokumentacji świadczeń z ubezpieczenia społecznego,

13) ewidencjonowanie, rozliczanie i kontrolowanie operacji finansowych Centrum,

14) windykacja należności, w tym przygotowanie dokumentacji finansowej do egzekucji,

15) kontrola finansowa w powiatowych jednostkach pomocy społecznej oraz w jednostkach i instytucjach realizujących na zlecenie powiatu zadania z zakresu pomocy społecznej,

16) sporządzanie sprawozdań w wykonania planu finansowego,

17) prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Centrum zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,

18) obsługa finansowa zadań z zakresu ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych,

19) prowadzenie kontroli wewnętrznej w Centrum w zakresie prawidłowości wydatkowania środków,

20) planowanie, nadzór i kontrola przeprowadzonych dotacji celowych na realizację zadań zleconych na podstawie umów zawartych przez powiat malborski

21) współpraca z wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Malborku.

Dział Administracyjny

Stanowiska działu:

1. Sekretarka

2. Pracownik gospodarczy - sprzątaczka

Do podstawowego zakresu działania pracowników tego Działu należy w szczególności:
1) prowadzenie sekretariatu Centrum;

2) sporządzanie okresowej sprawozdawczości;

3) obsługa poczty, elektronicznej skrzynki podawczej, Biuletynu Informacji Publicznej, elektronicznego obiegu dokumentów;

4) utrzymanie pomieszczeń w należytej czystości i porządku, zapewnienie prawidłowości
funkcjonowania urządzeń wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz technicznych;

5) zapewnienie ochrony mienia i ochrony p/poż.;

6) prowadzenie ewidencji wyjść służbowych pracowników i ewidencji wyjazdów służbowych;
7) odbieranie i nadawanie korespondencji Centrum;

8) administrowanie systemem informatycznym Centrum;

9) sprawowanie nadzoru, kontroli i szkolenia w zakresie funkcjonowania sprzętu komputerowego
i systemów informatycznych;

10) prowadzenie postępowań i dokumentacji z zakresu przepisów o zamówieniach publicznych

11) prowadzenie gospodarki materiałowo-zaopatrzeniowej, ewidencji wyposażenia, środków trwałych oraz spraw administracyjno-gospodarczych

12) prowadzenie archiwizacji akt spraw prowadzonych przez Centrum;

13) prowadzenie strony internetowej BIP, oraz strony internetowej Centrum.

14) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych

15) utrzymanie czystości i porządku w budynku oraz porządku wokół budynku

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Zasady tryb funkcjonowania PIK zostały zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu. 

§ 11.

Do wspólnych zadań działów i samodzielnych stanowisk pracy należy:

1) wykonywanie zadań przypisanych przepisami prawa do Centrum,

2) realizacja zadań wynikających z zarządzeń i poleceń kierownika,

3) współdziałanie z głównym księgowym przy planowaniu wydatków Centrum,

4) prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w indywidualnych sprawach oraz wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

5) usprawnienie organizacji, metod i form pracy w Centrum,

6) wykonywanie zadań wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych,

7) współpraca między działami i stanowiskami pracy,

8) współpraca z właściwymi jednostkami powiatu w zakresie realizowanych zadań,

9) współpraca z instytucjami i urzędami zajmującymi się opieką nad dzieckiem i rodziną,

10) przygotowywanie informacji i dokumentacji Kierownika Centrum wynikającymi z wykonywania zadań publicznych w celu udostępnienia ich obywatelom,

11) przygotowywanie, aktualizowanie i przekazywanie do działu obsługi administracyjnej informacji do Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

12) przygotowywanie, aktualizowanie i przekazywanie informacji na stronę internetową Centrum.

§ 12.

Szczegółowe prawa i obowiązki pracowników Centrum określają indywidualne zakresy czynności.

§ 13.

Zasady wynagradzania pracowników Centrum są określone w obowiązujących przepisach prawa dotyczących pracowników samorządowych oraz regulaminie wynagradzania.

 

ROZDZIAŁ V

DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA

§ 14.

Kontrola obejmuje czynności polegające na sprawdzeniu kierunków działania, doboru środków i wykonania zadań działów,

1. Celem kontroli jest w szczególności:

1) zbieranie i przedstawienie kierownikowi bieżącej, obiektywnej informacji niezbędnej do doskonalenia działalności Centrum,

2) badanie zgodności, prawidłowości i legalności postępowania z istniejącym stanem prawnym,

3) ujawnienie ewentualnych zjawisk niegospodarności, marnotrawieniem mienia i niesprawnej organizacji pracy,

4) stwierdzenie zgodności działania z planem finansowym i uchwałą budżetową,

5) ustalenie stanu faktycznego tj. poszczególnych faz działania oraz jego wyników,

6) porównanie stanu rzeczywistego z obowiązującymi z danym działaniu wzorcami, w celu wyjaśnienia mogących pojawić się niezgodności,

7) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości,

8) wskazanie osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości oraz zakresu tej odpowiedzialności,

9) wskazanie sposobu i środków, umożliwiających usuniecie nieprawidłowości,

§ 15.

System kontroli obejmuje:

1. Kontrolę zarządczą w tym:

a) Samokontrolę – którą sprawują pracownicy bez względu na zajmowane stanowisko i rodzaju wykonywanej pracy. Polega ona na bieżącym kontrolowaniu prawidłowości wykonywania własnej pracy, z uwzględnieniem postanowień zawartych w procedurach istniejących w jednostce oraz obowiązków wynikających z posiadanego zakresu czynności.

b) Kontrolę funkcjonalną – sprawowana jest przez pracowników, którzy otrzymali odrębne upoważnienia,

c) Kontrolę zewnętrzną: polegającą na kontroli jednostek spoza sektora finansów publicznych,
w zakresie określonym w przepisach prawa, z należącym do merytorycznego zakresu działania Centrum. 

ROZDZIAŁ VI

ZASADY PODPISYWANIA PISM

§ 16.

1. Do podpisu Kierownika Centrum zastrzeżone są:

1) pisma w sprawach należących do jego właściwości nie powierzone innym pracownikom,

2) decyzje kadrowe dotyczące pracowników Centrum,

3) decyzje administracyjne wydawane w imieniu Starosty,

4) umowy cywilnoprawne i porozumienia podpisywane na podstawie stosownego upoważnienia Zarządu Powiatu lub Starosty,

5) pisma kierowane do:

a) Organów władz rządowych i samorządowych,

b) Odpowiedzi na wystąpienia NIK i Prokuratury,

c) Wojewodów,

d) Sejmików samorządowych, marszałków województwa, zarządów województw,

e) Starostów, zarządów powiatów, prezydentów miast, wójtów,

2. W czasie nieobecności Kierownika dokumenty określone w ust. 1 pkt.5 podpisuje pracownik upoważniony przez Kierownika.

3. Pracownicy merytoryczni opracowujący pismo, na kopii pod tekstem z lewej strony oznaczają je swoimi danymi (sporządził) oraz parafują.

4. Projekty aktów prawnych oraz inne dokumenty wytworzone w Centrum oraz decyzje administracyjne podpisywane przez Kierownika powinny być na kopii podpisane przez osoby sporządzające.

5. Potwierdzanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów wytworzonych w Centrum dokonują pracownicy upoważnienie przez Kierownika do dokonania takich czynności.

 

ROZDZIAŁ VII

TRYB PRACY POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

§ 17.

1. Przyjęcia Interesantów w Centrum odbywają się codziennie w godzinach pracy.

2. Pracownicy Centrum zobowiązani są do załatwienia spraw bez zbędnej zwłoki, według kolejności ich wpływu oraz stopnia pilności.

3. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie pracownik jest zobowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując termin jej załatwienia.

4. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ.

5. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później, niż w ciągu miesiąca a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

6. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy ich załatwienia, wykorzystując przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz w części merytorycznej, przepisy prawne regulujące daną sprawę.

7. Obowiązuje pisemna forma załatwienia spraw. Ustne załatwienie spraw dopuszczalne jest tylko w sytuacji, w której przemawia za tym interes strony, a przepisy prawa nie stoją n temu na przeszkodzie - treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę notatki.

8. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, ile nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni się adnotacje w aktach, jeżeli uzyskane tą drogą informacje mają istotne znaczenie dla załatwianej sprawy.

§ 18.

Na stanowiskach pracy przechowuje się akta spraw będących w bieżącym załatwieniu oraz spraw załatwionych w ciągu roku - po zakończeniu roku akta przekazuje się do składnicy akt.

 

ROZDZIAŁ VIII

POLITYKA FINANSOWA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

§ 19.

1. Centrum prowadzi politykę finansową na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan finansowy obejmujący dochody i wydatki, opracowany zgodnie z uchwalonym budżetem.

3. Za zgodność gospodarki finansowej z przepisami prawa oraz racjonalną gospodarkę środkami budżetowymi odpowiada kierownik.

4. Centrum prowadzi obsługę finansowo – księgową realizowanych przez siebie zadań

5. Główny księgowy prowadzi całość spraw związanych z planowaniem i realizacją planu finansowego Centrum oraz gospodarki finansowej.

6. W planie finansowym mogą być dokonywane zmiany w ciągu roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami budżetowymi.

 

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20.

W przypadku zaistnienia wątpliwości odnośnie postanowień niniejszego Regulaminu, to wówczas na wniosek Kierownika lub z urzędu, Zarząd Powiatu dokonuje ich wiążącej interpretacji.

§ 21.

Do spraw nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących stosunku pracy, mają zastosowanie obowiązujące ustawy.

§ 22.

Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi lub pracownikami Centrum rozstrzyga Kierownik.

Informacje

Liczba wyświetleń: 496
Utworzono dnia: 12.03.2019

Historia publikacji

  • 12.03.2019 14:52, Administrator
    Dodanie załącznika: Załącznik nr 1 - Schemat Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
  • 12.03.2019 14:52, Administrator
    Dodanie strony: Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku