Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

 

STATUT

STATUT

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, zwanym dalej PCPR, jest jednostką organizacyjną Powiatu Malborskiego utworzoną w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej, działającą na podstawie niniejszego Statutu, Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa.

2. Terenem działania PCPR jest Powiat Malborski, a siedzibą jest miasto Malbork.

3. PCPR używa pieczęcie o treści: „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku”. Treść pieczęci może zawierać również dodatkowe dane identyfikacyjne.

4. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:

1) PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku;

2) Kierowniku - należy przez to rozumieć Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku;

3) Zarządzie Powiatu - należy przez to rozumieć Zarząd Powiatu Malborskiego;

4) Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Powiatu Malborskiego;

5) Radzie Powiatu - należy przez to rozumieć Radę Powiatu Malborskiego.

 

§ 2.

PCPR działa w szczególności na podstawie:

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769

z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie,

2. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2015r., poz. 1390),

3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

(Dz. U. z 2017r., poz.697 z późn. zm.),

4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077

z późn. zm.),

5. ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 2046 z późn. zm.),

6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. U. z 2017r., poz.1868 z późn. zm.),

7. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach ( Dz. U. z 2017r., poz. 2206

z późn. zm.),

8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017r., poz. 1257, z późn. zm.),

9. ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych

(Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.),

10. ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018r., poz. 395),

11. ustawy z dnia 26 czerwca 1974r kodeks pracy (Dz. U. z 2018r., poz. 108 z późn. zm.),

12. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U.2018r, poz. 155 z późn. zm.),

13. innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych oraz niniejszego Statutu. 

 

Rozdział II

Zakres działania

 

§ 3.

1. PCPR jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Malborskiego.

2. Przedmiotem działania PCPR jest wykonywanie zadań własnych powiatu, zadań zleconych ustawowo przepisami prawa z zakresu:

a) pomocy społecznej

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

c) rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

d) przeciwdziałania przemocy w rodzinie

3. PCPR na podstawie Zarządzenia Starosty wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

4. PCPR jest koordynatorem realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów pomocy społecznej, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizuje inne zadania wynikające z przepisów powszechnie obowiązujących i uchwał Rady Powiatu.

5. W celu realizacji zadań PCPR współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Powiatu, jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, instytucjami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

6. Szczegółową organizację oraz zasady funkcjonowania PCPR określa Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – uchwalony przez Zarząd Powiatu.

 

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie

 

§ 4.

1. PCPR kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, którego zatrudnia Zarząd Powiatu.

2. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika jest Starosta.

3. Kierownik jest w stosunku do pracowników PCPR zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

4. Pracownicy PCPR są pracownikami samorządowymi.

5. Podczas nieobecności Kierownika, działalnością bieżącą jednostki kieruje wyznaczony pracownik PCPR.

6. Starosta może upoważnić Kierownika do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej i pieczy zastępczej należących do właściwości Powiatu.

7. Na wniosek Kierownika Starosta może udzielić upoważnienia wskazanego w pkt 6 innym pracownikom PCPR.

8. Starosta może upoważnić Kierownika do zawierania i rozwiązywania umów cywilnoprawnych w prawach dotyczących pieczy zastępczej.

9. Zarząd Powiatu może upoważnić Kierownika do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez PCPR.

10. Nadzór nad działalnością instytucjonalnej pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej funkcjonujących w powiecie sprawuje Starosta przy pomocy PCPR.

11. Kierownik składa Radzie Powiatu coroczne sprawozdanie z działalności PCPR oraz przedstawia zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej i pomocy społecznej.

 

Rozdział IV

Gospodarka finansowa PCPR

 

§ 5.

1. PCPR prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla jednostek budżetowych.

2. Podstawą gospodarki finansowej PCPR jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.

3. PCPR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Powiatu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu Powiatu.

4. PCPR prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

5. Majątek PCPR jest mieniem powiatu służącym do realizacji celów związanych z działalnością statutową Centrum.

6. PCPR do realizacji swoich celów tj. rehabilitacja społeczna i zawodowa pozyskuje środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

 

Rozdział V

Przepisy końcowe

 

§ 6.

Zmiany treści Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 7.

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

Informacje

Liczba wyświetleń: 597
Utworzono dnia: 08.02.2017

Historia publikacji

  • 12.10.2020 10:06, Administrator
    Edycja strony: STATUT
  • 12.10.2020 10:01, Administrator
    Edycja strony: STATUT
  • 12.10.2020 10:00, Administrator
    Edycja strony: STATUT