Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONKURS "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-NASI BOHATEROWIE"

Utworzono dnia 08.02.2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  zaprasza wszystkich podopiecznych z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w powiecie malborskim oraz Placówkę "Słoneczne Południe" w Malborku  do udziału w I edycji  Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Nasi Bohaterowie"

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU

"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-NASI BOHATEROWIE"

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...”


I. Organizator Konkursu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

II. Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2023).
2. Upowszechnianie wśród podopiecznych PCPR  wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej oraz osobach współpracujących z w/w.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw patriotycznych.
4. Wdrażanie młodzieży do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień podopiecznych PCPR.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

III. Kategorie prac:
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (tylko 1 możliwa forma: reportaż fotograficzny. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).
Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
•  podopieczni PCPR uczący sie w klasach  1-6 SP
•  podopieczni PCPR uczący sie w klasach 7-8 SP
•  podopieczni PCPR uczący się w szkołach ponadpodstawowych

IV. Kryteria oceniania:
1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3. Poprawność językowa.
4. Estetyka pracy.
5. Autorem pracy może być tylko jedna osoba
6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.

V. Parametry prac konkursowych:
1. Prace powinny mieć także inny tytuł niż nazwa Konkursu.
2. Prace pisemne w kategorii podopieczni z klas 1-8 powinny zawierać 2-3 stron tekstu formatu A4.
Prace pisemne w kategorii szkół ponadpodstawowych powinny zawierać 3-5 stron tekstu formatu A4.
Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp.
Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
Prace pisemne muszą być wydrukowane na papierze.
3. Reportaż fotograficzny:
od 5 do 11 zdjęć opowiadających spójną historię wydarzenia, osoby lub rzeczy.
Format zdjęć do reportażu  fotograficznego: dowolny z zachowaniem spójnej koncepcji całego reportażu.
Prace multimedialne należy przesyłać na adres: e-mail sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl lub dostarczyć na pamięciach przenośnych.
4. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną.
Nie wolno niszczyć prac plastycznych przez zginanie.
Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.
5. Prace powinny być opatrzone  na kopercie dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Nasi Bohaterowie”. 

Termin oddawania prac na konkurs  do dnia 10.03.2023 r.

VI. Nagrody:
W każdej z trzech kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III.

VII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:
1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007.
2. Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa Lublin 2010. ( dostępne na portalu youtube)
3. Żołnierze Wyklęci na Ziemii Malborskiej rok wyd. 2013 pod red. J. Hochleitnera i Piotra Niwińskiego
4. Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie. autor. Joanna Wieliczko-Szarkowa rok wyd    2013
5. Danuta Siedzikówna.Inka.Pamiętamy! Autor J. Wąsowicz. Rok wyd 2020
6. Strona internetowa www.podziemiezbrojne.ipn.gov.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl