Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO - PRACOWNIK SOCJALNY

Utworzono dnia 06.02.2023

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO
PRACOWNIK SOCJALNY

    I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

    II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Pracownik socjalny

    III. WYMIAR ETATU: pełen etat lub ½ etatu

    IV. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę

    V. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
        1) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
        2) Nieposzlakowana opinia,
        3) Obywatelstwo polskie,
        4) Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
        5) Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

    VI. NIEZBĘDNE WYKSZTAŁCENIE:
Zgodnie z art.116 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z wymienionych warunków:
        1) posiada dyplom kolegium pracowników służb społecznych,
        2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna,
        3) ukończyła studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie.
Treść przepisu art.116 ust.1 pkt 3 należy czytać łącznie z treścią przepisu art.116 ust.1a; dotyczy studentów, którzy rozpoczęli realizacje wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 1 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczającym terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku.
        4) Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika socjalnego.

    VII. WYMAGANIA DODATKOWE:
        1) Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
        2) Znajomość ustawy o pomocy społecznej,
        3) Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
        4) znajomość przepisów wynikających z Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
        5) Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,
        6) Znajomość przepisów samorządowych,
        7) Znajomość obsługi komputera i programów biurowych (np. Program POMOST STD),
        8) Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
        9) Umiejętność pracy w zespole,
        10) Odporność na sytuacje stresowe,
        11) Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

    VIII. ZAKRES WYKONYWANAYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
        1) Praca socjalna,
        2) Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, z pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,
        3) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,
        4) Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,
        5) Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
        6) Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej,
        7) Przygotowywanie decyzji administracyjnych,
        8) Sporządzanie okresowych sprawozdań (opisowych) z realizacji zadań,
        9) Pomoc uchodźcom:
            ▪ opracowywanie programów indywidualnej adopcji i ich realizacja,
            ▪ opracowywanie programów działań integracyjnych,
        10) Organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych,
        11) Weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie do domu pomocy społecznej
        12) Umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenie dokumentacji,
        13) Wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
        14) Ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej osób skierowanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2004 r.
        15) Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.
        16) Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.


    IX. WYMAGANE DOKUMENTY:
        1) Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
        2) CV
        3) list motywacyjny – czytelny i podpisany.
        4) Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.
        5) Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).
        6) Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
        7) Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
        8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku główny księgowy, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
        9) oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko główny księgowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.), według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz.677 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016r. Poz. 902 z póź. zm).Wszystkie dokumenty aplikacyjne powinny być wypełnione i sporządzone w sposób czytelny.
W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

    X. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 22.02.2023 r. do godz. 14:00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko: Pracownik socjalny w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku” (decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Malborku).

    XI. INFORMACJE DODATKOWE:
        1) Oferty, które wpłyną do PCPR w Malborku po terminie określonym w pkt 5 nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.
        2) Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko pracownik socjalny nastąpi po analizie złożonych dokumentów, testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR pcpr.powiat.malbork.pl,
        3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.
        4) Dodatkowych informacji udziela:
Pani Wioletta Jachim – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, pod numerem telefonu (55) 647-15-45 w godzinach 8:00 – 14:00.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 677 ze zm.) informuję, iż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 22¹ Kodeksu pracy.
Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl