Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO - REFERENT DS. PIECZY INSTYTUCJONALNEJ, USAMODZIELNIEŃ I ŚWIADCZEŃ

Utworzono dnia 06.04.2023

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REFERENT DS. PIECZY INSTYTUCJONALNEJ, USAMODZIELNIEŃ I ŚWIADCZEŃ


 

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

 2. OKREŚLENIE STANOWISKA:
  Referent ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń

 3. WYMIAR ETATU: pełen etat

 4. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę

 5. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  2. Nieposzlakowana opinia,

  3. Obywatelstwo polskie,

  4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. Niezbędne wykształcenie:

  • wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym

  • średnie na kierunkach administracji, ekonomii, pedagogiki lub pokrewnych,

 1. Wymagania:

  1. Znajomość aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  2. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

  3. Znajomość obsługi komputera z dostępem do Internetu, umiejętność redagowania pism, przyswajanie i umiejętność posługiwania się obowiązującymi aktami prawnymi na danym stanowisku pracy,

  4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

  5. Umiejętność pracy w zespole,

  6. Odporność na sytuacje stresowe,

  7. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,

  8. Mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

 2. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  2. CV.

  3. List motywacyjny – czytelny i podpisany.

  4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

  5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

  6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

  8. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku główny księgowy, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

  9. Oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Referent ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.), według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 24.04.2023 r. do godz. 14:00
   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6,
   82-200
   Malbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Referent ds. pieczy instytucjonalnej, usamodzielnień i świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku”

(decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Malborku).

 1. Informacje dodatkowe:

  • Oferty, które wpłyną do PCPR w Malborku po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.

  • Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko nastąpi po analizie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR:
   pcpr. powiat.malbork.pl,

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

  • Dodatkowych informacji udziela:

Pani Wioletta Jachim – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
pod numerem telefonu (55) 647-15-45 w godzinach 8:00 – 14:00.


 

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

Wioletta Jachim

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl