Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO - REFERENT DS. POMOCY SPOŁECZNEJ I USAMODZIELNIEŃ

Utworzono dnia 28.12.2022

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

REFERENT DS. POMOCY SPOŁECZNEJ I USAMODZIELNIEŃ

 1. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:
  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

 2. OKREŚLENIE STANOWISKA:
  Referent ds. pomocy społecznej i usamodzielnień

 3. WYMIAR ETATU: pełen etat

 4. FORMA ZATRUDNIENIA: umowę o pracę

 5. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  1. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

  2. Nieposzlakowana opinia,

  3. Obywatelstwo polskie,

  4. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

  5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

 6. Niezbędne wykształcenie:

  • wykształcenie średnie lub wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym na kierunkach administracji, pedagogiki,
   pracy socjalnej lub pokrewnych

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. Znajomość aktów prawnych: Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

  2. Znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

  3. Znajomość obsługi komputera z dostępem do Internetu, umiejętność redagowania pism, przyswajanie i umiejętność posługiwania się obowiązującymi aktami prawnymi na danym stanowisku pracy,

  4. Samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

  5. Umiejętność pracy w zespole,

  6. Odporność na sytuacje stresowe,

  7. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność,

  8. Mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. Praca socjalna,

  2. Dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej, z pieczy zastępczej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń,

  3. Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania życiowych spraw osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej; skuteczne posługiwanie się przepisami w realizacji tych zadań,

  4. Pomoc w uzyskaniu dla osób w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskaniu pomocy,

  5. Pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,

  6. Współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej,

  7. przygotowywanie decyzji administracyjnych,

  8. sporządzanie okresowych sprawozdań (opisowych) z realizacji zadań,

  9. Pomoc uchodźcom:

   1. opracowywanie programów indywidualnej adopcji i ich realizacja, b)opracowywanie programów działań integracyjnych,

   2. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów dla kadr pomocy społecznej z terenu powiatu oraz osób z organizacji pozarządowych,

  10. weryfikacja dokumentów osób ubiegających się o umieszczenie do domu pomocy społecznej,

  11. umieszczanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenie dokumentacji,

  12. wydawanie decyzji dotyczących odpłatności rodziców biologicznych za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,

  13. ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej,

  14. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami,

  15. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 3. WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie z numerem telefonu kontaktowego, według załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

  2. CV

  3. list motywacyjny – czytelny i podpisany.

  4. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji.

  5. Kserokopie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia zawodowego (np. referencje, świadectwa pracy, zakresy czynności).

  6. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art.23 Kodeksu karnego, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyśle przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe, według załącznika nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

  7. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 23 Kodeksu karnego o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, według załącznika nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

  8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku główny księgowy, według załącznika nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

  9. oświadczenie kandydata zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko główny księgowy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 677 ze zm.), według załącznika nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

W przypadku zatrudnienia, kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

 1. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 20.01.2023 r. do godz. 14:00
   w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6,
   82-200
   Malbork w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

Nabór na stanowisko: Referent ds. Pomocy społecznej i usamodzielnień w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku”

(decyduje data doręczenia dokumentów do PCPR w Malborku).

 1. Informacje dodatkowe:

  • Oferty, które wpłyną do PCPR w Malborku po terminie nie będą rozpatrywane i podlegają archiwizacji.

  • Ostateczna decyzja o zatrudnieniu na stanowisko nastąpi po analizie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej.

  • Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR:
   pcpr. powiat.malbork.pl,

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny, na każdym jego etapie.

  • Dodatkowych informacji udziela:
   Pani Wioletta Jachim – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku,
   pod numerem telefonu (55) 647-15-45 w godzinach 8:00 – 15:00.

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl