Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

PROGRAM DOBRY START

Utworzono dnia 01.07.2019

Informacje o realizacji programu „Dobry start”

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061) zwanego dalej „rozporządzeniem”, świadczenie dobry start przysługuje rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo – wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – wychowawczych – raz w roku oraz osobie usamodzielnionej raz w roku.

 

Wzór wniosku będzie do pobrania od dnia 1 sierpnia br. w pokoju nr 9

 

Wnioski w formie papierowej przyjmowane są w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2019 roku.

 

Świadczenie dobry start przysługuje na dziecko/ osobę uczącą się, osobie usamodzielnionej w wysokości 300,00 zł w związku z rozpoczęciem nauki.

Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata nastąpi nie późnej niż do dnia 30 września.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

  • przez dziecko lub osobę usamodzielnioną 20 roku życia, w tym również w przypadku, gdy ukończenie 20 roku życia nastąpiło przed rozpoczęciem roku szkolnego,

  • przez dziecko lub osobę usamodzielnioną 24 roku życia, w przypadku gdy legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, w tym również w przypadku, gdy ukończenie 24 roku życia nastąpiło przed rozpoczęciem roku szkolnego.

  • w przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno – wychowawczych, świadczenie dobry start przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7 rok życia.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia ilekroć jest mowa o:

dziecku oznacza to uczące się w szkole: dziecko własne, dziecko znajdujące się pod opieką opiekuna faktycznego, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko, które zostało umieszczone w pieczy zastępczej oraz osobę, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej,

orzeczenie o niepełnosprawności, oznacza to:

a) potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r., poz. 996 i 1000) albo potrzebę kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 i 949),

b) potrzebę zajęć rewalidacyjno – wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami
o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 60 i 949),

c) umiarkowany stopień niepełnosprawności , przez który rozumie się:

* niepełnosprawność w umiarkowanym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

* całkowitą niezdolność do pracy orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

* posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do II grupy inwalidów,

d) znaczny stopień niepełnosprawności, przez który rozumie się:

* niepełnosprawność w znacznym stopniu w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

* całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

* stałą albo długotrwałą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji albo trwałą lub okresową całkowitą niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji, orzeczoną na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w celu uzyskania świadczeń określonych w tych przepisach,

* posiadanie orzeczenia o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

* niezdolność  do samodzielnej egzystencji orzeczoną na podstawie przepisów
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych lub przepisów
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

- szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, szkołę artystyczną, w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno – wychowawczy, młodzieżowy ośrodek wychowawczy.

Dzieciom i osobom usamodzielnionym, które uczą się w szkołach policealnych i szkołach dla dorosłych świadczenie dobry start nie przysługuje.

Przyznanie świadczenia dobry start nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania świadczenia dobry start oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start wymaga wydania decyzji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku przesyła wnioskodawcy informację
o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres e-mail – o ile wnioskodawca wskazał adres e-mail we wniosku. W przypadku, gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku odbierając wniosek od wnioskodawcy informuje go o możliwości odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start w siedzibie centrum.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start osoba ubiegająca się o świadczenie dobry start jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

Osoba, która pobrała nienależnie świadczenie dobry start, jest obowiązana do jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

 

Zgodnie z § 6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,

  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Administratorem strony jest : Anna Czaja

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Fax: (55) 647 15 48 wew. 23

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31