Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ważne informacje


Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji.

Bariery techniczne – to bariery utrudniające lub uniemożliwiające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu codziennym.

 

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się:

na likwidację barier architektonicznych – osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym na stałe zamieszkują,

na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

na likwidację barier technicznych – osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności.

jeżeli ich realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.


Co musi zawierać wniosek?
Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się oraz technicznych należy załączyć:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności;

2. Oferta wnioskowanego sprzętu;

3. W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego, odpowiednio uwierzytelnione pełnomocnictwo lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego.

4. Zaświadczenie lekarskie w przypadku orzeczenia wydanego przez ZUS oraz w przypadku braku symboli 05-R, 04-O;

5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Do wniosku o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy załączyć:

1. Orzeczenie o niepełnosprawności;

2. Tytuł prawny do lokalu;

3. Szczegółowy kosztorys planowanych robót z uwzględnieniem kosztów materiałów i robocizny, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych sporządzony przez przedstawicieli firmy budowlanej lub przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane;

4. Dokument potwierdzający pełnienie funkcji opiekuna prawnego, pełnomocnika;

5. Pisemna zgoda właściciela lokalu na wykonanie robót, jeśli lokal nie stanowi własności wnioskodawcy;

6. W przypadku osób, których orzeczenie nie zawiera symbolu wskazującego o niepełnosprawności z tytułu ruchu (05-R) aktualne zaświadczenie lekarskie, wystawione przez lekarza zawierające wyraźne informacje o rodzaju posiadanych schorzeń utrudniających poruszanie się;

7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

 

Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych w roku 2022:

1. dostosowanie łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej:

- w wysokości 8 000,00 zł, gdy pomieszczenie znajduje się w budynku wielorodzinnym,

- w wysokości 9 000,00 zł, gdy pomieszczenie znajduje się w budynku jednorodzinnym,

2. wykonanie ogrzewania na paliwo gazowe/olejowe lub energię elektryczną w budynku mieszkalnym osoby niepełnosprawnej zamieszkałej samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną z powodu dysfunkcji narządu ruchu / mającą trudności w poruszaniu się - dofinansowanie do kotła w wysokości do 5 000 zł,

3. zakup i montaż poręczy i uchwytów w ciągach komunikacyjnych oraz uchwytów ułatwiających korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych, w wysokości do 500 zł.

Zakres prac obejmujący dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym:

 •     zakup i montaż kabiny prysznicowej z niskim brodzikiem, zakup i montaż kabiny prysznicowej,
 •     wykonanie miejsca natryskowego (kratka odpływowa)z zasłoną lub drzwiami prysznicowymi,
 •     klej, fuga, silikon,
 •     zakup i położenie glazury i terakoty,
 •     zakup i montaż uchwytów sanitarnych dla osób niepełnosprawnych,
 •     zakup i montaż siedziska i/lub taboretu prysznicowego w miejscu natryskowym,
 •     zakup i montaż umywalki wraz z baterią,
 •     zakup i montaż WC,
 •     koszty robocizny udokumentowane fakturą wystawioną przez firmę lub wykonawcę prowadzący działalność gospodarczą,
 •     zakup i montaż wanny otwieranej w uzasadnionych przypadkach.

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.


UWAGA!!!

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych
PRZED przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy
o dofinansowanie ze środków PFRON.

Dofinansowanie nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec PFRON lub podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie podmiotu.


Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się w roku 2022:

1. tablet z oprogramowaniem Mówik do 1 500,00 zł

2. laptop:

a) dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. w wysokości 2 000,00zł

b) osobom powyżej 18 r.ż. w wysokości 1 500,00 zł

3. podstawowego zestawu komputerowego (tj. komputer, monitor, myszka, klawiatura):

a) osobom do 18 r.ż. w wysokości 2 000,00zł.

b) osobom powyżej 18 r.ż. w wysokości 1 500,00 zł


Wysokość dofinansowania likwidacji barier technicznych w roku 2022:

 •     oczyszczacza powietrza do 1000,00 zł
 •     rower trójkołowy do 1 500,00 zł
 •     schodołazu do 10 000,00 zł
 •     podnośnika transportowo- kąpielowego do 5 000,00zł
 •     łóżka rehabilitacyjnego do 3 000,00 zł


W przypadku, gdy wykaz prac lub wnioskowanych rzeczy nie występuje w katalogu mieszczącym się w Zarządzeniach Starosty Malborskiego, wniosek podlega indywidualnym ustaleniom z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.


W roku 2022 preferowaną formą składania wniosków jest

System Obsługi Wsparcia (SOW) – forma elektroniczna.

Służymy pomocą przy składaniu wniosków !

W przypadku braku możliwości złożenia wniosku online

wnioski należy pobrać w siedzibie Centrum.Dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne odbywają się w grupach zorganizowanych liczących nie mniej niż 20 uczestników o podobnych potrzebach w zakresie rehabilitacji ze względu na rodzaj niepełnosprawności. Trwają co najmniej 14 dni. Każda grupa turnusowa ma opracowany program rehabilitacji odpowiedni do schorzeń uczestników, realizowany przy udziale kadry specjalistów. Turnus może być zorganizowany w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej.

Turnusy rehabilitacyjne mobilizują do kontaktów z otoczeniem i do samodzielnego funkcjonowania, pobudzają rozwój osobisty. W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych NFZ, które koncentrują się na rehabilitacji leczniczej osób indywidualnych, na turnusach znaczącą wagę przykłada się do aktywności społecznej i zorganizowanych działań grupowych obok poprawy stanu zdrowia w ramach rehabilitacji leczniczej.
Zadania organizatora turnusów:

Organizator turnusu musi posiadać uprawnienia nadane przez wojewodę i umieszczony jest w centralnej bazie organizatorów. Jego zadaniem jest zorganizowanie grup uczestników wymagających podobnej rehabilitacji, opracowanie i realizacja programu turnusu, dostosowanego do potrzeb uczestników, które zależą od rodzaju niepełnosprawności. Zapewnia on wykwalifikowaną kadrę rehabilitantów, psychologów, terapeutów - zależnie od przewidzianych programem działań. Zobowiązany jest do przesłania do właściwego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie informacji o przebiegu turnusu w terminie 21 dni od jego zakończenia odrębnie dla każdego uczestnika korzystającego z dofinansowania PFRON.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON:

1. osoba posiadająca orzeczenie:

 •         zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 •         całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przez ukończeniem 16 roku życia.

2. osoba spełniająca kryterium dochodowe:

   przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

 •             50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
 •             65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

    w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Ważne!

Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.


Zadania opiekuna na turnusie:

Osobie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 lat, która wymaga pomocy w codziennym funkcjonowaniu, może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna na turnusie, pod warunkiem, że lekarz we wniosku skierowania wyraźnie uzasadni konieczność pomocy opiekuna.

Jakie warunki musi spełnić opiekun:

 •     nie może pełnić funkcji członka kadry na turnusie,
 •     nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
 •     ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Jakie dokumenty należy złożyć:

 •     wniosek o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym wypełniony przez wnioskodawcę,
 •     skierowanie na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego lub lekarza pierwszego kontaktu
 •     kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 •     oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie oraz liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym.

Dokumenty należy złożyć zgodnie z miejscem zamieszkania lub miejscem pobytu, osobiście lub za pośrednictwem opiekuna albo organizatora turnusów rehabilitacyjnych.


Dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych wynosi:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia;

osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej,bez względu na stopień niepełnosprawności

 • 27% przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 • 25% przeciętnego wynagrodzenia 

dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia

dla opiekuna osoby niepełnosprawnej

 • 20% przeciętnego wynagrodzenia

dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności


Pierwszeństwo dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mają osoby, które posiadają orzeczenia o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo równoważne, a także osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące, bez względu na stopień niepełnosprawności.


Terminy

Wnioski rozpatrywane są w terminie 30 dni od złożenia kompletnego wniosku.

Po uzyskaniu decyzji o dofinansowaniu turnusu uczestnik samodzielnie wybiera organizatora i miejsce turnusu.

W terminie 30 dni od powiadomienia o przyznaniu dofinansowania, nie później niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu, uczestnik przekazuje do PCPR informację o wyborze turnusu.

PCPR w terminie 7 dni sprawdza czy ośrodek jest uprawniony do przyjmowania osób z dysfunkcjami lub schorzeniami określonymi w orzeczeniu lub we wniosku lekarskim, oraz czy wybrany organizator jest uprawniony do organizowania takiego rodzaju turnusu.

W przypadku niespełnienia tych warunków, PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności zmiany ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania.

 

Wybór turnusu i wyszukiwarka

Osoba zainteresowana wybiera ośrodek i organizatora turnusu biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z rodzaju swojej niepełnosprawności.

Może skorzystać z pomocy pracowników PCPR lub dokonać wyboru samodzielnie korzystając z elektronicznej centralnej bazy zawierającej Informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, pod adresem elektronicznym: empatia.mpips.gov.pl. na Portalu Informacyjno-Usługowym EMPATIA

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl