Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt "Pomorskie Dzieciom"

Dzieci z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczne Południe” w Malborku zostaną objęte konkretnym, specjalistycznym wsparciem w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Projekt „Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

Powiat Malborski uzyskał Grant w wysokości 205 200,00 zł z tego:

- ze środków UE: 193 800,00 zł

- ze środków budżetu państwa: 11 400,00 zł

na wdrożenie i zrealizowanie Projektu dla:

– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku – 125 400,00 zł

– Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczne Południe” – 79 800,00 zł


​Wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów:


Projekt zakłada objęcie pomocą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m. in. dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych.

Pandemiczna izolacja, nauka zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami i z terapeutami – konsekwencje tych zmian odczuła również ta grupa dzieci i młodzieży oraz ich wychowawcy/opiekunowie. Grant zostanie wykorzystany na udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży umieszczonej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale też na pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz wychowawcom placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach projektu zarówno Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i placówka opiekuńczo – wychowawcza, podejmują szereg działań m. in. pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych i poradniczych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zadania, które będą zrealizowane w ramach uzyskanego Grantu to:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Poradnictwo to będzie obejmowało spotkania ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, seksuologiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. W miarę możliwości z zachowaniem obostrzeń sanitarnych spotkania te odbędą się w formie stacjonarnej, a w razie konieczności w formie on-line.

- zapewnienie korepetycji i wsparcia dzieci i młodzieży w nauce. Pomoc ta będzie trwała przez 10 miesięcy roku szkolnego i ma na celu uzupełnieniu braków edukacyjnych będących konsekwencją nauczania zdalnego wynikłego z pandemii.

- udzielenie bonu edukacyjnego dla pełnoletnich, usamodzielnionych wychowanków realizujących Indywidualny Program usamodzielnienia. Pomoc ta ma na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które umożliwią wychowankom zdobycie zatrudnienia w okresie trwania pandemii i po jej zakończeniu. Działanie to zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

- warsztaty edukacyjne i superwizja dla: rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla pracowników Centrum pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. Ta grupa osób również odczuwa skutki pandemii, a udzielone wsparcie podniesie ich umiejętności wychowawcze oraz wyposaży w narzędzia pozwalające na ochronę dzieci i młodzieży w dobie pandemii.


Udzielone w/w wsparcie zarówno dla dzieci i młodzieży w ramach Grantu, jak i ich opiekunów, pomoże tym osobom odnaleźć się zarówno w sytuacji epidemii jak i po jej zakończeniu.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji o Projekcie „Pomorskie dzieciom” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-dzieciom

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.