Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

KONKURS "ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-NASI BOHATEROWIE"

Utworzono dnia 08.02.2023

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  zaprasza wszystkich podopiecznych z rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka w powiecie malborskim oraz Placówkę "Słoneczne Południe" w Malborku  do udziału w I edycji  Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Nasi Bohaterowie"

REGULAMIN I EDYCJI KONKURSU

"ŻOŁNIERZE WYKLĘCI-NASI BOHATEROWIE"

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160): „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...”


I. Organizator Konkursu: 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku

II. Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (1 marca 2023).
2. Upowszechnianie wśród podopiecznych PCPR  wiedzy o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II wojnie światowej oraz osobach współpracujących z w/w.
3. Upowszechnianie wiedzy historycznej istotnej dla tożsamości narodowej, regionalnej oraz kształtowania postaw patriotycznych.
4. Wdrażanie młodzieży do samokształcenia, rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień podopiecznych PCPR.
5. Kształtowanie postaw patriotycznych młodzieży poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o działalności drugiej konspiracji w latach 1944-1963.
6. Kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego walczących o suwerenną Polskę po zakończeniu II wojny światowej.
7. Wzbogacenie wiedzy historycznej o nieznane wcześniej treści na temat Żołnierzy Wyklętych (niepublikowane wspomnienia, zdjęcia i pamiątki rodzinne).

III. Kategorie prac:
Uczestnik przygotowuje pracę w jednej z podanych kategorii:
1. Praca pisemna o Żołnierzach Wyklętych (np. esej lub wspomnienia kombatanta).
2. Praca multimedialna o Żołnierzach Wyklętych (tylko 1 możliwa forma: reportaż fotograficzny. Można wykorzystać dostępne zdjęcia, z polecanych stron internetowych pod warunkiem podania źródła.)
3. Praca plastyczna o Żołnierzach Wyklętych (np. rysunek, obraz, rzeźba, plakat).
Prace będą oceniane w 3 kategoriach wiekowych:
•  podopieczni PCPR uczący sie w klasach  1-6 SP
•  podopieczni PCPR uczący sie w klasach 7-8 SP
•  podopieczni PCPR uczący się w szkołach ponadpodstawowych

IV. Kryteria oceniania:
1. Poprawność merytoryczna – zgodność treści z prawdą historyczną o Żołnierzach Wyklętych, umiejscowienie postaci i wydarzeń w czasie i przestrzeni; opisanie kontekstu historycznego.
2. Oryginalność ujęcia tematu i autorefleksja.
3. Poprawność językowa.
4. Estetyka pracy.
5. Autorem pracy może być tylko jedna osoba
6. Plagiaty tekstów oraz skopiowane grafiki i filmy bez podania źródła dyskwalifikują pracę.

V. Parametry prac konkursowych:
1. Prace powinny mieć także inny tytuł niż nazwa Konkursu.
2. Prace pisemne w kategorii podopieczni z klas 1-8 powinny zawierać 2-3 stron tekstu formatu A4.
Prace pisemne w kategorii szkół ponadpodstawowych powinny zawierać 3-5 stron tekstu formatu A4.
Tekst zasadniczy – czcionka Times New Roman, 12, odstęp 1; przypisy – czcionka Times New Roman, 10, odstęp.
Powyższe limity nie dotyczą zdjęć i grafik.
Prace pisemne muszą być wydrukowane na papierze.
3. Reportaż fotograficzny:
od 5 do 11 zdjęć opowiadających spójną historię wydarzenia, osoby lub rzeczy.
Format zdjęć do reportażu  fotograficznego: dowolny z zachowaniem spójnej koncepcji całego reportażu.
Prace multimedialne należy przesyłać na adres: e-mail sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl lub dostarczyć na pamięciach przenośnych.
4. Prace plastyczne powinny być wykonane w formacie min. A3, maks. A2 techniką dowolną.
Nie wolno niszczyć prac plastycznych przez zginanie.
Organizator nie stawia żadnych ograniczeń w użytej technice plastycznej i wybranych środkach wyrazu.
5. Prace powinny być opatrzone  na kopercie dopiskiem „Konkurs Żołnierze Wyklęci – Nasi Bohaterowie”. 

Termin oddawania prac na konkurs  do dnia 10.03.2023 r.

VI. Nagrody:
W każdej z trzech kategorii wiekowych i trzech kategorii tematycznych przyznaje się nagrody za miejsce I, II i III.

VII. Polecana bibliografia i strony internetowe związane z tematem Konkursu:
1. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, red. Rafał Wnuk, wyd. IPN, Warszawa-Lublin 2007.
2. Z archiwum IPN, pakiet filmów dokumentalnych na DVD, wyd. IPN, Warszawa Lublin 2010. ( dostępne na portalu youtube)
3. Żołnierze Wyklęci na Ziemii Malborskiej rok wyd. 2013 pod red. J. Hochleitnera i Piotra Niwińskiego
4. Żołnierze Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie. autor. Joanna Wieliczko-Szarkowa rok wyd    2013
5. Danuta Siedzikówna.Inka.Pamiętamy! Autor J. Wąsowicz. Rok wyd 2020
6. Strona internetowa www.podziemiezbrojne.ipn.gov.pl

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl