Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO - PSYCHOLOG

Utworzono dnia 13.07.2021

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

 

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

PSYCHOLOGA

 

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: Psycholog

 

III. WYMIAR ETATU: Umowa o pracę, 3/4 etatu

 

IV. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Wykształcenie: wyższe na kierunku psychologia oraz dwuletnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym,

4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,

5. Brak karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa,

7. Nieposzlakowana opinia,


 

V. WYMAGANIA DODATKOWE:

1. Umiejętność obsługi komputera,

2. Samodzielność, komunikatywność, kultura osobista, odporność na stres,

3. Umiejętność analizy problemów i poprawnego wyciągania wniosków,

4. Umiejętność pracy w zespole,

5. Znajomość przepisów z zakresu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy

zastępczej, ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy o pomocy społecznej,

6. Mile widziane doświadczenie w pracy z zakresu pieczy zastępczej lub pomocy społecznej

7. Mile widziane posiadanie prawa jazdy kat. B i dysponowanie samochodem.

 

 

VI. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 

1. Udzielanie pomocy i wparcia rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej,

2. Dokonywanie oceny psychicznego rozwoju dzieci zgłaszanych do przysposobienia; ocena ta jest dokumentem niezbędnym przy zgłaszaniu przez powiat dziecka do adopcji,

3. Prowadzenie poradnictwa i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zstępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej,

4. Udział w spotkaniach w sprawie okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej, oceny rodzin zastępczych i prowadzących rdd,

5. Poradnictwo, przeprowadzanie szkoleń,

6. Uczestnictwo w komisjach kwalifikujących kandydatów do pełnienia funkcji rodzin zastępczych,

7. Udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej,

8. Prowadzenie poradnictwa i wsparcia dla rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

9. Udzielanie wparcia wychowankom umieszczonych w instytucjonalnej pieczy zastępczej.

10. Przeprowadzanie i sporządzanie diagnoz psychofizycznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej

11. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora w zakresie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

 

VII. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

VIII. WARUNKI PRACY NA STANOWISKU:

Praca na przedmiotowym stanowisku jest to praca z rodzinami i dziećmi, praca biurowa oraz w terenie (również w godzinach popołudniowych). Praca wiąże się z koniecznością przemieszczania się między miejscowościami na terenie powiatu malborskiego (dotyczy miejsc zamieszkania rodzin zastępczych. Jednostka nie dysponuje samochodem służbowym.

 

IX. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 sierpnia 2021 roku do godziny 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Nabór na stanowisko – Psycholog w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku”.

 

X. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl