Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

NABÓR NA STANOWISKO - WYCHOWAWCA

Utworzono dnia 14.09.2021

DYREKTOR POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

WYCHOWAWCA W PLACÓWCE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ

 

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

 

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: WYCHOWAWCA

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat

 2. Umowa o pracę na czas określony

 3. Praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej)

 

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie,

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3. Wykształcenie wyższe:

  1. a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo

   b) na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.

4. Znajomość przepisów z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

5.Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,

6. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek

w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,

7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub

umyślne przestępstwo skarbowe.

 

IV. KOMPETENCJE OSOBISTE:

 1. Właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,

 2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,

 3. Komunikatywność, wrażliwość, empatia,

 4. Wysoka kultura osobista,

 5. Dyspozycyjność i operatywność,

 6. Zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,

 7. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,

 8. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,

 9. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, włączania się w życie placówki, zdobywania nowych doświadczeń,

 10. Umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

 

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

 1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,

 2. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.

 3. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sparwie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

 4. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza: planów pomocy dziecku, karty pobytu dziecka,

 5. Praca z grupą – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,

 6. Współpraca z rodziną dziecka, opiekunami prawnymi, szkołami, sądem i innymi instytucjami działającymi w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej na rzezcz powrotu dziecka do rodziny,

 7. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Życiorys (CV),

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),

5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233

Kodeksu Karnego:

- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu

zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),

- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek

wynika z tytułu egzekucyjnego,

- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe,

6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

VII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 października 2021 roku do godziny 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR w zamkniętych kopertach z dopiskiem

Nabór na stanowisko – Wychowawcy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku”.

 

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

 • Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

 

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl