Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt „Pomorskie dzieciom”

Utworzono dnia 03.01.2022

Dzieci z rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo-wychowawczej „Słoneczne Południe” w Malborku zostaną objęte konkretnym, specjalistycznym wsparciem w ramach projektu „Pomorskie dzieciom”. Jego głównym celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.


 

Projekt Pomorskie dzieciom” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 i jest realizowany przez samorząd województwa pomorskiego.

Powiat Malborski uzyskał Grant w wysokości 205 200,00 zł z tego:

- ze środków UE: 193 800,00 zł

- z e środków budżetu państwa: 11 400,00 zł

na wdrożenie i zrealizowanie Projektu dla:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku – 125 400,00 zł

Placówka opiekuńczo-wychowawcza „Słoneczne Południe” – 79 800,00 zł

 

Wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz ich opiekunów

 

Projekt zakłada objęcie pomocą osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m. in. dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej lub objętych opieką hospicjów domowych.

Pandemiczna izolacja, nauka zdalna, ograniczony kontakt z rówieśnikami i z terapeutami – konsekwencje tych zmian odczuła również ta grupa dzieci i młodzieży oraz ich wychowawcy/opiekunowie. Grant zostanie wykorzystany na udzielenie pomocy dzieciom i młodzieży umieszczonej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, ale też na pomoc rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz wychowawcom placówki opiekuńczo-wychowawczej.

W ramach projektu zarówno Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jak i placówka opiekuńczo – wychowawcza, podejmują szereg działań m. in. pomocowych, terapeutycznych, edukacyjnych i poradniczych mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Zadania, które będą zrealizowane w ramach uzyskanego Grantu to:

- specjalistyczne poradnictwo rodzinne dla dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Poradnictwo to będzie obejmowało spotkania ze specjalistą ds. przeciwdziałania przemocy, seksuologiem, psychologiem oraz doradcą zawodowym. W miarę możliwości z zachowaniem obostrzeń sanitarnych spotkania te odbędą się w formie stacjonarnej, a w razie konieczności w formie on-line.

- zapewnienie korepetycji i wsparcia dzieci i młodzieży w nauce. Pomoc ta będzie trwała przez 10 miesięcy roku szkolnego i ma na celu uzupełnieniu braków edukacyjnych będących konsekwencją nauczania zdalnego wynikłego z pandemii.

- udzielenie bonu edukacyjnego dla pełnoletnich, usamodzielnionych wychowanków realizujących Indywidualny Program usamodzielnienia. Pomoc ta ma na celu podwyższenie lub zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych, które umożliwią wychowankom zdobycie zatrudnienia w okresie trwania pandemii i po jej zakończeniu. Działanie to zapobiegnie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

- warsztaty edukacyjne i superwizja dla: rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka, wychowawców placówki opiekuńczo-wychowawczej oraz dla pracowników Centrum pracujących bezpośrednio z rodzinami zastępczymi. Ta grupa osób również odczuwa skutki pandemii, a udzielone wsparcie podniesie ich umiejętności wychowawcze oraz wyposaży w narzędzia pozwalające na ochronę dzieci i młodzieży w dobie pandemii.

 

Udzielone w/w wsparcie zarówno dla dzieci i młodzieży w ramach Grantu, jak i ich opiekunów, pomoże tym osobom odnaleźć się zarówno w sytuacji epidemii jak i po jej zakończeniu.

Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2022 roku.

Więcej informacji o Projekcie „Pomorskie dzieciom” dostępnych jest na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Gdańsku:

https://rops.pomorskie.eu/pomorskie-dzieciom

 

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl