Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem,
nad którym pracujemy każdego dnia.

 

Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pcpr.powiat.malbork.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2017-02-08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2018-06-20

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

- niektóre treści otwierają się w nowym oknie/zakładce przeglądarki, a nie ma o tym wcześniej informacji;

- niektóre elementy graficzne nie mają poszerzonego opisu;

- linki do dokumentów do pobrania nie mają w swojej treści informacji o języku, formacie i rozmiarze dokumentu;

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań administratora strony, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Niezgodności wymienione w deklaracji wynikają z faktu, że elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców strony internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-11-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl oraz tel. 55 647 15 45

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu oraz opisanie zawartości dokumentu, zdjęcia bądź grafiki.

Żądanie powinno zawierać:

 •     dane osoby zgłaszającej żądanie,
 •     wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz
 •     sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Centrum odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku jest częściowo dostosowany do osób z ograniczeniami.

W przestrzeni komunikacyjnej nie występują bariery komunikacyjne, wejścia do pomieszczeń oraz ciągi komunikacyjne poziome (korytarze) są szerokie.

W Centrum nie ma windy, ale w przypadku gdy osoba z ograniczeniami chce załatwić sprawy związane z pieczą zastępczą może liczyć na pomoc ze strony pracowników Centrum i może zostać obsłużona w sali konferencyjnej, która znajduje się na parterze.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze.

Toaleta na parterze jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W Centrum nie ma pętli indukcyjnych.

Informacja na temat rozkładu pomieszczeń w Centrum jest tylko w formie wizualnej.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Centrum zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji poprzez informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej (tablice ewakuacyjne, oświetlenie awaryjne), pracownicy są przeszkoleni oraz znają procedury ewakuacyjne w budynku, wyznaczone jest miejsce zbiórki oraz budynek wyposażony jest w drzwi przeciwpożarowe.

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl