Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Kandydaci na rodzinę zastępczą

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZINA ZASTĘPCZĄ!

PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE, PODZIEL SIĘ SERCEM!

Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym i bezpiecznym domu.

Jeśli jednak rodzice nie mogą zagwarantować mu odpowiedniej opieki, wówczas dziecku zapewnia się czasowo opiekę i wychowanie poza rodziną.

Właśnie wtedy dzieci potrzebują rodziny zastępczej.

Rodzina zastępcza to nie rodzina adopcyjna.
W przeciwieństwie do adopcji piecza zastępcza nie jest związana z powstaniem więzi prawnych, a jedynie ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem.
Jest to forma czasowa zakładająca powrót dziecka do rodziców biologicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016, poz. 575) rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim.

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które:

 • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
 • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona;
 • wypełniają obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
 • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych;
 • są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:
  • zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz
  • opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;
 • przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym;
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego;
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań;
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego;

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo;

W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

Powyższe okoliczności ustala się na podstawie przeprowadzonej przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej.

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, niezawodowej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka może odbyć szkolenie po otrzymaniu od organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wstępnej akceptacji dokonanej na podstawie oceny spełniania warunków, o których mowa powyżej.

Wszystkie rodziny zastępcze na terenie naszego powiatu, poza pomocą finansową, objęte są opieką psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego oraz mają możliwość wzięcia udziału w grupach wsparcia.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny zastępczej
zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku
celem pobrania formularzy zgłoszeniowych.

Centrum kieruje zakwalifikowanych kandydatów na szkolenie i pokrywa jego koszty.

 

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl