Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usamodzielnienie wychowanków

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Usamodzielnienie jest procesem mającym na celu życiowe usamodzielnienie poprzez uzyskanie stosownego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej.

W zależności od indywidualnej sytuacji życiowej może trwać kilka lat i przebiegać w różny sposób.

Procesem usamodzielnienia obejmuje się te osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej i/lub ośrodku resocjalizacyjnym.

! Osoba usamodzielniana rok przed osiągnięciem pełnoletności wybiera opiekuna procesu usamodzielnienia.

Do zadań opiekuna należy w szczególności:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej
 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą programu usamodzielnienia,
 • ocena realizacji programu usamodzielnienia oraz jego modyfikacji,
 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą i gminą,
 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,
 • zobowiązanie się do aktywnego uczestnictwa w budowaniu i realizacji programu usamodzielnienia wychowanka,
 • zobowiązanie się do wspierania wychowanka w trakcie trwania całego procesu usamodzielnienia.

Natomiast co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, osoba usamodzielniana sporządza indywidualny program usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia.

Program ten jest zatwierdzany przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

Po ukończeniu realizacji zadań wynikających z programu, osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielniania i Dyrektorem/wyznaczonym pracownikiem PCPR dokonują oceny końcowej.


Usamodzielnianym wychowankom przyznaje się pomoc:

- pieniężną na kontynuowanie nauki,

- pieniężną na usamodzielnienie,

- pieniężną na zagospodarowanie.


Udziela się pomocy w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- zatrudnienia,

- zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

 

Pomoc, o której mowa powyżej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

! Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku indywidualnego programu usamodzielnienia.


Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;
 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;
 • na uczelni wyższej;
 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.


Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1 200, zł.

 • W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową , majątkowa lub osobistą.
 • Pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie może zostać wypłacona nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.
 • Pełnoletni wychowanek w przypadku kontynuowania nauki może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej za zgodą tej rodziny lub dyrektora placówki, aż do ukończenia 25 roku życia.
 • Ponadto współpracuje z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wspierany jest w kontaktach z rodziną i środowiskiem. Uzyskuje pomoc i wszelkie informację o prawach i obowiązkach osoby, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo wychowawczą i deklaruje przystąpienie do indywidualnego programu usamodzielnienia.

Podstawy prawne udzielania pomocy i wzajemnej współpracy określone są w aktach prawnych :

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

– DZIAŁ IV „Pomoc dla osób usamodzielnianych”: art. 140 – art. 153.

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

– ROZDZIAŁ 4 "Pomoc dla osób usamodzielnianych" art. 88 – art. 90a.

 

Więcej informacji dotyczących procesu usamodzielniania można uzyskać w pokoju nr 9 Dziale ds. Pieczy Instytucjonalnej, Usamodzielnień i Świadczeń w Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.

lub telefonicznie pod numerem 603 639 955 oraz (55) 647 15 45 wew. 14

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

Adres do skrzynki EPUAP:

/PCPRMalbork/SkrytkaESP

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ! PODARUJ DZIECKU SZCZĘŚCIE! PODZIEL SIĘ SERCEM! OFERUJEMY BEZPŁATNE SZKOLENIA PODWYŻSZAJĄCE KWALIFIKACJE, COMIESIĘCZNĄ POMOC NA UTRZYMANIE DZIECKA, WYNAGRODZENIE DLA PROWADZĄCYCH ZAWODOWĄ RODZINĘ ZASTĘPCZĄ, POMOC SPECJALISTÓW, WSPARCIE PSYCHOLOGA. ZGŁOŚ SIĘ DO POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W MALBORKU!

Malborska Fundacja Rozwoju Regionalnego Pomagamy na niebiesko-żółto III Celem projektu jest wsparcie 20 dzieci w wieku od 3 do 18lat przebywających w pieczy zastępczej lub dzieci migrantów z Ukrainy. Działania w projekcie mają się przyczynić do stworzenia 12 stałych miejsc świadczenia usług społecznych w placówce wsparcia dziennego założonej w MFRR Dofinansowanie projektu z UE: 353 620,45zł

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl