Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych

INFORMACJA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork
Pani/Pana danych osobowych:

 

I. Administratorem danych jest Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork,

 

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl,

 

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej licznie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lu przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dotyczą, jest dzieckiem.

 

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z póżn. zm) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej postawie,

 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz,. U. z 2018 r., poz. 998 z póżn. zm),

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansowych publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póżn. zm),

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z póżn. zm),

 6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z póżn. zm),

 7. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z póżn. zm),

 8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm),

 9. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o prawnikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póżn. zm),

 10. ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395),

 11. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z póżn. zm),

 12. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 155 z póżn. zm),

 13. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 z póżn. zm),

 14. ustawy z dnia 7 września 2007 r o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r., poz. 1459 z póżn. zm),

 

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/ Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych, na postawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

 2. prawo do sprostowania swoich danych, na postawie art.16 Rozporządzenia RODO;

 3. prawo do usunięcia swoich danych, na postawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na postawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na postawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

 6. prawo do przenoszenia swoich danych, na postawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

 

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom;

 2. dostawcom systemów IT, z których współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

 3. podmiotom prowadzących działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

 4. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły, radca prawny).

 

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na postawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzeniem RODO, tj. zgodny na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 

VIII. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Administratorem strony jest : Anna Czaja

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 17:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 13:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Fax: (55) 647 15 45 wew. 23

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2