Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych

INFORMACJA

 

Z uwagi na obowiązek stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Z 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej: Rozporządzenie RODO), aktualne będą poniższe zasady związane z przetwarzaniem udostępnionych dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork
Pani/Pana danych osobowych:

 

I. Administratorem danych jest Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork,

 

II. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem – iod@mainsoft.pl,

 

III. W/w administrator danych osobowych, zgodnie z art. 6 Rozporządzenia RODO przetwarza dane osobowe w przypadku, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 

 1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej licznie określonych celów;

 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przez zawarciem umowy;

 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania obowiązku prawnego ciążącego administratorze;

 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lu przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dotyczą, jest dzieckiem.

 

IV. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zapisów ustaw:

 

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 z póżn. zm) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej postawie,

 2. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390),

 3. ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz,. U. z 2018 r., poz. 998 z póżn. zm),

 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansowych publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póżn. zm),

 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z póżn. zm),

 6. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z póżn. zm),

 7. ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r., poz. 2206 z póżn. zm),

 8. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z póżn. zm),

 9. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r o prawnikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 z póżn. zm),

 10. ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395),

 11. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z póżn. zm),

 12. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 155 z póżn. zm),

 13. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860 z póżn. zm),

 14. ustawy z dnia 7 września 2007 r o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r., poz. 1459 z póżn. zm),

 

V. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Pana/ Panią danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych, na postawie art. 15 Rozporządzenia RODO;

 2. prawo do sprostowania swoich danych, na postawie art.16 Rozporządzenia RODO;

 3. prawo do usunięcia swoich danych, na postawie art. 17 Rozporządzenia RODO;

 4. prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych, na postawie art. 18 Rozporządzenia RODO;

 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, na postawie art. 21 Rozporządzenia RODO;

 6. prawo do przenoszenia swoich danych, na postawie art. 20 Rozporządzenia RODO,

 

VI. Dane osobowe mogą być przekazywane:

 

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom;

 2. dostawcom systemów IT, z których współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;

 3. podmiotom prowadzących działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;

 4. podmiotom z którymi współpracuje Administrator w zakresie obsługi interesantów (m.in.: tłumacz przysięgły, radca prawny).

 

VII. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na postawie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzeniem RODO, tj. zgodny na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.

 

VIII. W przypadku uznania, ze przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3