Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

OGÓLNA

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie o ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej Rozporządzenie RODO, informujemy że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork. Kontakt z Administratorem możliwy jest osobiście lub korespondencyjnie pod wskazanym adresem, telefonicznie pod nr tel. (55) 647 15 45 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją praw za pośrednictwem e-mail: iod@mainsoft.pl, oraz pisemnie na adres siedziby Administratora wskazanym w pkt. 1.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b lub c Rozporządzenia RODO w celu:

  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,, wynikających w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej,

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,

 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” ,

 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r o Karcie Polaka,

 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r o cudzoziemcach,

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich,

 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

 • Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy,

 • Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r kodeks cywilny,

 • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r kodeks postępowania administracyjnego,

 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

 • a także przepisów wykonawczych do wskazanych ustaw.

 

 • realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora,

 • w pozostałych przypadkach – na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii np. dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. b Rozporządzenia RODO czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej.

Administrator opracował klauzule informacyjne dla poszczególnych kategorii osób, których dane przetwarza, z którymi można zapoznać się w siedzibie Administratora, a także na stronie internetowej Placówki w zakładce Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, zgodnie z terminami określonymi w obowiązujących w przepisach prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach a także Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

 2. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym z mocy prawa podmiotom, w tym organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne w zakresie i celach wynikających z przepisów prawa, dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji, podmiotom z którymi współpracuje Administrator na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych.

 3. W związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w Rozporządzeniu RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych (art. 15 Rozporządzenia RODO), sprostowania (art. 16 Rozporządzenia RODO), usunięcia (wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 Rozporządzenia RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia RODO).

 4. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcia zgody można dokonać pisemnie na adres siedziby Administratora.

 5. Podanie danych dla realizacji obowiązków prawnych jest obligatoryjne, a obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – podanie danych jest dobrowolne.

 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez w/w administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szczegółowe klauzule informacyjne

w zakresie przetwarzania danych osobowych
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku:

Klauzula informacyjna w zakresie:

Nazwa pliku (kliknij aby otworzyć plik)

Informacja ogólna

01_OGÓLNA

Informacja w zakresie systemu pieczy zastępczej

02_PIECZA_ZASTĘPCZA

Informacja w zakresie systemu pomocy społecznej

03_POMOC_SPOŁECZNA

Informacja w ramach postępowania w sprawach świadczeń PFRON

04_PFRON

Informacja Puntu Interwencji Kryzysowej

05_PIK

Informacja dla pracownika

06_PRACOWNICY

Informacja dla kandydata do pracy

07_KANDYDACI_DO_PRACY

Informacja dla uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

08_ZFŚS

Informacja dla kontrahenta/strony umowy cywilnoprawnej

09_KONTRAHENCI

Informacja dla wnioskodawców w zakresie dostępu do informacji publicznej

10_INF_PUBLICZNA

Informacja skrócona

11_SKRÓCONA

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl