Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Usamodzielnienie wychowanków

Pomoc dla osób usamodzielnianych

Usamodzielnienie jest procesem mającym na celu życiowe usamodzielnienie poprzez uzyskanie stosownego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej i mieszkaniowej.

W zależności od indywidualnej sytuacji życiowej może trwać kilka lat i przebiegać w różny sposób.

Procesem usamodzielnienia obejmuje się te osoby, które osiągnęły pełnoletność w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo – wychowawczej i/lub ośrodku resocjalizacyjnym.

Osoba usamodzielniana rok przed osiągnięciem pełnoletności wybiera opiekuna procesu usamodzielnienia.

Do zadań opiekuna należy w szczególności:

 • zaznajomienie się z dokumentacją i drogą życiową osoby usamodzielnianej,

 • opracowanie wspólnie z osobą usamodzielnianą programu usamodzielnienia,

 • ocena realizacji programu usamodzielnienia oraz jego modyfikacji,

 • współpraca z rodziną osoby usamodzielnianej oraz ze środowiskiem lokalnym, zwłaszcza ze szkołą i gminą,

 • opiniowanie wniosku o pomoc pieniężną na usamodzielnienie i pomoc pieniężną na kontynuowanie nauki,

 • zobowiązanie się do aktywnego uczestnictwa w budowaniu i realizacji programu usamodzielnienia wychowanka,

 • zobowiązanie się do wspierania wychowanka w trakcie trwania całego procesu usamodzielnienia.

Natomiast co najmniej na miesiąc przed osiągnięciem pełnoletniości, osoba usamodzielniana sporządza indywidualny program usamodzielnienia wspólnie z opiekunem usamodzielnienia. Program ten jest zatwierdzany przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku. Po ukończeniu realizacji zadań wynikających z programu, osoba usamodzielniana wraz z opiekunem usamodzielniania i Kierownikiem/wyznaczonym pracownikiem PCPR dokonują oceny końcowej.

Usamodzielnianym wychowankom przyznaje się pomoc:

- pieniężną na kontynuowanie nauki,

- pieniężną na usamodzielnienie,

- na zagospodarowanie.


 

Udziela się pomocy w uzyskaniu:

- odpowiednich warunków mieszkaniowych,

- zatrudnienia,

- zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.


 

Pomoc, o której mowa powyżej jest przyznawana lub udzielana na wniosek osoby usamodzielnianej.

Warunkiem przyznania pomocy na kontynuowanie nauki i na usamodzielnienie jest złożenie wniosku oraz posiadanie zatwierdzonego przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku indywidualnego programu usamodzielnienia.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się osobie usamodzielnianej, jeżeli kontynuuje naukę:

 • w szkole;

 • w zakładzie kształcenia nauczycieli;

 • na uczelni wyższej;

 • na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia;

 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się na czas nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 25 roku życia.

Pomoc na usamodzielnienie oraz pomoc na zagospodarowanie jest przyznawana osobie usamodzielnianej, której dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1200 zł.

W przypadku gdy dochód miesięczny osoby usamodzielnianej przekracza kwotę 1200 zł, można przyznać pomoc na usamodzielnienie lub pomoc na zagospodarowanie, jeżeli jest to uzasadnione jej sytuacją mieszkaniową, dochodową , majątkowa lub osobistą.

Pomoc na usamodzielnienie i zagospodarowanie może zostać wypłacona nie później niż do ukończenia przez osobę usamodzielnianą 26 roku życia.

Pełnoletni wychowanek w przypadku kontynuowania nauki może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej za zgodą tej rodziny lub dyrektora placówki, aż do ukończenia 25 roku życia.

Ponadto współpracuje z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, wspierany jest w kontaktach z rodziną i środowiskiem. Uzyskuje pomoc i wszelkie informację o prawach i obowiązkach osoby, która opuszcza rodzinę zastępczą lub placówkę opiekuńczo wychowawczą i deklaruje przystąpienie do indywidualnego programu usamodzielnienia.

Podstawy prawne udzielania pomocy i wzajemnej współpracy określone są w aktach prawnych :

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn. Dz.U. z 2018r. poz.998)

DZIAŁ IV „Pomoc dla osób usamodzielnianych”: art. 140 – art. 153.

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1769)

ROZDZIAŁ 4 "Pomoc dla osób usamodzielnianych" art. 88 – art. 90a.

Więcej informacji dotyczących procesu usamodzielniania można uzyskać w Dziale Świadczeń - Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku.  

ZAŁĄCZNIKI:

								

wskazanie opiekuna usamodzielnienia- rodzina zastępcza

Utworzono dnia 20.04.2018, 10:30

program usamodzielnienia- rodzina zastępcza

Utworzono dnia 20.07.2018, 13:07

wskazanie opiekuna usamodzielnienia- placówka

Utworzono dnia 20.04.2018, 10:30

program usamodzielnienia- placówka

Utworzono dnia 20.07.2018, 13:18

wskazanie opiekuna usamodzielnienia- MOW

Utworzono dnia 20.04.2018, 10:31

program usamodzielnienia- MOW

Utworzono dnia 20.07.2018, 13:18

wniosek- kontynuowanie nauki

Utworzono dnia 20.07.2018, 13:07

wniosek- usamodzielnienie/ zagospodarowanie

Utworzono dnia 20.07.2018, 13:07

Administratorem strony jest : Anna Czaja

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2