Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY

1. Cele programu

Główny cel programu:

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie malborskim.

Uzasadnienie: Program ma przyczynić się do ograniczenia skali problemu i skutków przemocy domowej dlatego też istotne jest podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych postaw i zachowań.

Cele szczegółowe:

1. Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie wśród wszystkich mieszkańców powiatu malborskiego.

2. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań w zakresie udzielenia pomocy osobom dotkniętym przemocą poprzez wsparcie i terapię, udostępnienie wiadomości o instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach doświadczania przemocy w rodzinie. Współpraca instytucji oraz organizacji pozarządowych na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie.

3. Zwiększenie skuteczności podejmowanych działań wobec sprawców przemocy.

2. Obszary działań

Cele działań i przewidywane efekty realizacji odnoszą się do obszarów:

 • profilaktyka – zapobieganie przemocy poprzez promowanie wartości prorodzinnych, właściwych modelów wychowawczych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, mediacje rodzinne;
 • edukacja – przekazywanie wiedzy na temat przyczyn, mechanizmów i skutków przemocy oraz informowanie o możliwościach uzyskania pomocy;
 • wspieranie – udzielanie szeroko rozumianego wsparcia osobom doznającym przemocy domowej, w tym: udzielanie pomocy psychologicznej, prawnej i socjalnej oraz zapewnienie schronienia.
 • interwencja – działania polegające na przerwaniu kręgu przemocy, ochronie osób doznających przemocy w rodzinie oraz świadków przemocy, izolacja i oddziaływania korekcyjno-edukacyjne na sprawców;

3. Odbiorcy działań

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie skierowany jest do:

− osób doznających przemocy w rodzinie tj.: dzieci, współmałżonków lub partnerów, osób starszych, osób niepełnosprawnych;

− sprawców przemocy domowej;

− świadków przemocy w rodzinie;

− instytucji zajmujących się pomocą rodzinie, pracujących na rzecz dziecka i rodziny;

− organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych;

− społeczności lokalnych.

ZAŁĄCZNIKI:

GODZINY URZĘDOWANIA

Poniedziałek: 07:00 - 16:00

Wtorek - Czwartek: 07:30 - 15:30

Piątek: 07:00 - 14:00
 

KONTAKT

Telefon: (55) 647 15 45/48

Telefon komórkowy: 603 639 955

Fax: (55) 647 15 48

e-mail: sekretariat.pcpr@powiat.malbork.pl

Szczegółowe numery telefonów w zakładce  PRACOWNICY

 

GDZIE NAS SZUKAĆ?

Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Marzec 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich p.n. „Pomorskie dzieciom” Celem projektu jest łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez wsparcie dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym,             w szczególności przebywających w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz objętych opieką hospicjów domowych, jak również wsparcie kadry tych podmiotów.Dofinansowanie projektu z UE: 18 000 000,00 zł FUNDUSZE EUROPEJSKIE Program regionalny RZECZPOSPOLITA POLSKA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny www.mapadotacji.gov.pl